Företagshälsovård

ikon_fhv_liten
Vi som företagshälsovård vill binda samman hälsa – individ – företag – produktion med att stärka och främja hälsan hos medarbetaren för att förebygga ohälsa.
Tillgängligheten är hög och teamarbetet på plats ger god service på en hög specialistnivå.

Resurser

[special_tabs] [special_tab title=”Sjuksköterska” icon=”asterisk” endoftab]Sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård är mycket viktigt inom en företagshälsovård, denne fungerar som spindeln i nätet och är kontaktperson för företaget. Det är företagssköterskan som träffar de anställda på hälsoundersökningar, nyanställningsundersökningar m.m. och som har möjlighet att upptäcka problem och framtida risker både för individen och inom arbetsmiljön.[/special_tab] [special_tab title=”Företagsläkare” icon=”asterisk” endoftab]Är specialistutbildad inom företagshälsovård. Gör den medicinska bedömningen och arbetsförmågebedömningen vid skadeärenden, rehabiliteringsärenden och medicinska kontroller.[/special_tab] [special_tab title=”Ortoped” icon=”asterisk” endoftab]Har sitt huvudsakliga område inom att snabbt diagnostisera akuta och kroniska åkommor som har inom det muskuloskeletala att göra såsom benbrott, värk i nacke och rygg, skador i knän och axlar.[/special_tab] [special_tab title=”Smärtläkare” icon=”asterisk” endoftab]Diagnostiserar och behandlar komplexa smärttillstånd. Har sin bakgrund inom anestesi- och intensivvård samt inom endokrinologi. Arbetar även inom bereoende- och missbruksvård och kan genom sin kombination av kunskap möta en stor variation av kunder.[/special_tab] [special_tab title=”Sjukgymnast” icon=”asterisk” endoftab]Våra sjukgymnaster har tillsammans en unik bredd med bl. a. specialistutbildning inom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) och träningsrehabilitering. OMT är en flerårig specialistutbildning för sjukgymnaster som vill arbeta med besvär från rygg, nacke, axlar mm. Det är även ett verktyg för att diagnostisera och behandla för ökad rörlighet, minskad smärta och liknande. Sjukgymnasterna arbetar även promotivt och preventivt genom att förespråka hållbara arbetsmetoder.[/special_tab] [special_tab title=”Psykolog” icon=”asterisk” endoftab]Tar emot medarbetare som är i behov av samtalsterapi men fungerar även som chefsstöd/coach. Vår psykolog har gedigen erfarenhet av terapi vid missbruk av olika former, bl.a. genom arbete med ALNA.[/special_tab] [special_tab title=”KBT-terapeut” icon=”asterisk” endoftab]Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandlingsform med bevisad effekt vid en lång rad kliniska och psykologiska tillstånd så som sorg, stress, missbruk och sociala relationer. KBT fokuserar på individens tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.[/special_tab] [special_tab title=”Ergonom” icon=”asterisk” endoftab]Arbetar med att bedöma arbetsplatser ur en ergonomisk synvinkel; hur man sitter, står och lyfter. Genom ergonomen kan man få förslag på hjälpmedel eller få utbildning till grupper av medarbetare inom ämnet ergonomi, anpassat efter behov. Det arbetssätt som fungerar en dag eller en vecka, är inte alltid hållbart ett helt arbetsliv.[/special_tab] [special_tab title=”Arbetsmiljöingenjör” icon=”asterisk” endoftab]Arbetsmiljöingenjören arbetar med rådgivning och stöd till arbetsgivaren avseende åtgärder som krävs för att uppfylla arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Detta genom att göra yrkeshygieniska bedömningar, mätningar och kartläggningar av arbetsmiljöförhållanden. Arbetsmiljöingenjören fungerar som stöd för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och målet med et samarbetet är självklart att skapa arbetsplatser som är produktiva och hållbara ur ett arbetsmiljöperspektiv.[/special_tab] [special_tab title=”Hälsopedagog” icon=”asterisk” endoftab] Your SpecialHälsopedagogen arbetar bl a med rådgivning och stöd för livsstilsförändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet innebär till exempel att ta reda på behovet av friskvård och att utforma policys och planer för hur man kan bedriva friskvårdsarbetet på arbetsplatsen. Vår hälsopedagog håller föredrag rörande friskvårdsfrågor för företagets ledning och har nära samarbete med personalavdelningen. I arbetet kan också ingå att ta fram informations- och utbildningsmaterial, anordna friskvårdsdagar, hälsoprofiler eller motionskampanjer.[/special_tab] [/special_tabs]

Samarbetet med oss inom företagshälsovården kan innefatta följande tjänster:

Föreläsning/utbildning

Förslag till föreläsningsupplägg

För att nå medarbetarna på gruppnivå och arbeta preventivt föreslår vi en serie av föreläsningar som omfattar de mest aktuella ämnena för arbetsgruppen. Nedanstående ämnen är ett exempel på ämnen som kan vara intressanta och ge en bra kunskapsbas;

Levnadsvanor ­– hur ser det ut med folkhälsan idag?

Motion och stillasittande – hur påverkas vi?

Stress och återhämtning.

Ont i ryggen – tidiga åtgärder sparar långt lidande!

HLR-utbildning med första hjälpen

Utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning med scenarioträning. Utbildningen är utformad efter Svenska HLR-rådets riktlinjer. Hjärtstartare används och det har varit mycket positivt gensvar på utbildningarna där deltagarna uppger att de känner trygghet i att agera om något akut skulle inträffa.

Grundutbildning inkl första hjälpen

D-HLR

Materialkostnad och eventuell lokalhyra tillkommer.

Friskvård

Hälsoinspiratörer

Via inspirationsträffar med hälsoinspiratörer tillsammans med sjukgymnast eller hälsopedagog kan vi komplettera med uppslag till insatser som är förankrade i den problematik som vi ser. Det finns flera goda sätt som man kan öka aktivitetsnivån hos era anställda och vi delger gärna hälsoinspiratörer dessa och ger dem stöd i deras arbete.

Träning årskort

Alla anställda på företaget tränar på Hälsoalliansen till ett reducerat pris. I kortet ingår träningsupplägg med sjukgymnast eller träningsinstruktör.

Träning på företaget

Skräddarsydda träningspass kan hållas ute på företaget, t.ex. yoga, pausgymnastik, funktionell styrka m.m. Leds av legitimerad sjukgymnast.

Beroendeproblematik

Hälsoalliansen har kompetens att genomföra tidig diagnostik och behandling av:

 

  • Lättare psykisk ohälsa som ångest, depression, utmattningstillstånd och sömnstörningar.

 

 

 

  • Utredning och behandling av riskbruk av alkohol- och läkemedelsberoende

 

 

 

  • Utredning och behandling av akuta och långvariga smärttillstånd.

 

 

Alla dessa tillstånd är vanliga folkhälsoproblem som kan inverka på arbetsförmåga och ge negativa psykosociala effekter i övrigt. Tidig diagnostik och behandling kan förebygga sjukskrivning, utveckling av svårare tillstånd som hjärt-/kärlsjukdomar och allvarligare ohälsa.

All kontakt med behandlarna debiteras utefter deras timkostnad.

Korttidsfrånvaro

Var dag en anställd är sjukskriven innebär det en ökad kostnad för företaget på 10 % av dennes lön. För en anställd som tjänar 25 000 kronor i månaden så innebär det en ökad kostnad på 2500 kr i produktionsbortfall, sjuklön, vikariekostnader och ökad press på dennes kollegor. Att få ner andelen korttidsfrånvaro är därmed ett bra sätt att öka företagets produktivitet och minska kostnader.

För att få ner andelen korttidsfrånvaro rekommenderar vi tidig kontakt med företagssköterska på Hälsoalliansen som kan göra en bedömning. En avgörande förbättring för arbetet vore att få statistik för sjukfrånvaron som den tjänsten för sjuk- friskanmälan ger. En snabb identifiering av ett problemområde ger bättre och snabbare resultat i rehabiliteringen. Särskilt betydande är detta vid smärta, stress, sömnstörningar och beroendeproblematik.

För att motverka korttidsfrånvaro på lång sikt rekommenderar vi en hälsokontroll på era medarbetare. Hälsokontrollerna ger ett mått på var de preventiva hälsofrämjande åtgärderna kan sättas in och vilka satsningar som ert företag har mest vinning av.

Förstadagsintyg

Vid upprepad korttidsfrånvaro erbjuder vi tjänsten förstadagsintyg. Då beslut är taget om förstadagsintyg sker initialt en läkarbedömning för hälso- och sjukanamnes. Personen hör sedan av sig till Hälsoalliansen vid första dagens frånvaro och får komma på besök till företagssköterska eller sjukgymnast för undersökning och intyg. Kontakt tas med ansvarig chef alt. HR för återrapportering. Om behov finns för läkarkontakt debiteras detta enligt dennes timkostnad.

Rehabilitering

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömningen syftar till att göra en noggrann utredning av en individs arbetsförmåga. Kartläggning ska se till de moment som individen klarar av att utföra samt de moment där det finns begränsningar. Arbetsförmågebedömningen ska kunna ge en tidplan för återgång i arbete och bedöma om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt.

Process

Steg 1: Företagssköterska pratar med chef för intro i ärendet och bokar in ett besök hos företagssköterska.

Steg 2: Företagssköterska träffar personen för ett första besök för kartläggning av arbetsmoment, sociala faktorer, yrkesanamnes och hälsoanamnes. Bokar vid behov in till annan behandlare på mottagningen.

Steg 3: Inför besök hos läkare finns bedömningar från övriga yrkeskompetenser som stöd för beslut inför rehabilitering och/eller eventuell sjukskrivning. Läkare träffar personen individuellt.

Steg 4: Rehabsamtal med anställd, chef och läkare och ibland även sjukgymnast, samtalsterapeut och företagssköterska och representant från Försäkringskassa och fackförbund. Alternativ sker återkoppling skriftligt eller per telefon om ärendet inte kräver ett rehabsamtal.

Kartläggning av arbetsmoment

Kartläggning av arbetsmoment genomförs företrädelsevis genom egen rapportering av anställd och chef. Vid behov kan även observationsstudie göras ute på arbetsplatsen.

Vaccination

På Hälsoalliansen finns möjlighet att få vaccination och råd inför utlandsresor, men även vaccination mot säsongsinfluensa och TBE. Vid influensasäsong har vi drop-in tider, övriga vaccinationer bokas en tid för.

Uppstart av ett nytt vaccinationsprogram kan ibland kräva besök hos läkare och det debiteras då utifrån timkostnad. Övriga vaccinationerna debiteras med en arbetskostnad på 385 kr och ett styckpris för varje enskild vaccination.

Alkohol- och drogtester

Alkohol- och drogtester. Vi på Hälsoalliansen förespråkar ett drogfritt arbetsliv. Svenska folkhälsoinstitutet bedömer att 14 % av Uppsalas befolkning har en alkoholkonsumtion som innebär ett riskbruk. Utöver detta har tre procent använt cannabis under det senaste året. Det finns alltså all anledning att ha en fastställd policy och riktlinjer vad gäller arbetat med alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen.

FYSIO-hälsoprojekt

Ett projektpaket för att undersöka hälsostatus bland medarbetarna. Vi har tagit fram specialanpassade paket för olika typer av företag, t.ex. kontor, produktion, hantverksyrken eller omvårdnad, för att kunna göra effektiva och relevanta undersökningar. FYSIO – hälsoprojekt innefattar individuella hälsokontroller inklusive fystester och följs upp på person- och gruppnivå.